Lợi Nhuận Gộp - Khái Niệm, Cách Tính, Tầm Quan Trọng

bởi: Admin
Lợi Nhuận Gộp - Khái Niệm, Cách Tính, Tầm Quan Trọng

Trong kinh doanh, việc nắm vững các chỉ số tài chính là điều vô cùng cần thiết để đánh giá hiệu quả hoạt động, đưa ra những quyết định chiến lược phù hợp. Một trong những chỉ số quan trọng nhất, phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp, chính là lợi nhuận gộp. Vậy lợi nhuận gộp là gì? Cách tính lợi nhuận gộp như thế nào? Và tầm quan trọng của nó đối với hoạt động kinh doanh ra sao? Hãy cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết dưới đây. 

Ý nghĩa của lợi nhuận gộp

Định nghĩa lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp là chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn hàng bán. Nó đại diện cho khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi chi phí trực tiếp để sản xuất ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận gộp thể hiện khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Vai trò của lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp là một trong những chỉ số tài chính quan trọng nhất và thường được sử dụng để:

 • Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh: Lợi nhuận gộp phản ánh trực tiếp khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. Theo đó, việc phân tích, theo dõi lợi nhuận gộp sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình.

 • Ra các quyết định chiến lược: Lợi nhuận gộp là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp ra các quyết định chiến lược như: xác định giá bán sản phẩm/dịch vụ, lựa chọn sản phẩm/dịch vụ kinh doanh, điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, v.v.

 • Quản trị tài chính: Lợi nhuận gộp góp phần quan trọng vào việc quản trị tài chính của doanh nghiệp, như: xác định nhu cầu vốn, lập kế hoạch tài chính, cân đối dòng tiền, v.v.

 • So sánh, đánh giá hiệu quả giữa các doanh nghiệp: Lợi nhuận gộp là một chỉ số được sử dụng rộng rãi để so sánh, đánh giá hiệu quả hoạt động giữa các doanh nghiệp cùng ngành.

Ý nghĩa của lợi nhuận gộp trong quản trị tài chính

Lợi nhuận gộp là một chỉ số tài chính quan trọng, cung cấp thông tin cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc phân tích, theo dõi lợi nhuận gộp giúp doanh nghiệp:

 • Xác định được khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính.

 • Đánh giá hiệu quả của các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 • Lập kế hoạch và ra các quyết định chiến lược như: định giá sản phẩm/dịch vụ, lựa chọn sản phẩm/dịch vụ kinh doanh, điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 • Quản trị tài chính như: xác định nhu cầu vốn, lập kế hoạch tài chính, cân đối dòng tiền.

 • So sánh, đánh giá hiệu quả hoạt động giữa các doanh nghiệp cùng ngành.

Như vậy, lợi nhuận gộp là một chỉ số tài chính quan trọng, cung cấp thông tin cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc phân tích, theo dõi lợi nhuận gộp góp phần quan trọng vào quản trị tài chính và ra các quyết định chiến lược của doanh nghiệp.

Cách tính lợi nhuận gộp

Công thức tính lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp = Doanh thu - Giá vốn hàng bán

Trong đó:

 • Doanh thu: là tổng số tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc bán sản phẩm/dịch vụ.

 • Giá vốn hàng bán: là tổng chi phí trực tiếp để sản xuất ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

Ví dụ tính lợi nhuận gộp

Giả sử một doanh nghiệp có:

 • Doanh thu trong kỳ: 500.000.000 đồng

 • Giá vốn hàng bán trong kỳ: 350.000.000 đồng

Thì lợi nhuận gộp của doanh nghiệp trong kỳ là: Lợi nhuận gộp = Doanh thu - Giá vốn hàng bán

       = 500.000.000 - 350.000.000
        = 150.000.000 đồng


Các thành phần cấu thành lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp bao gồm các thành phần sau:

 • Doanh thu: Là tổng số tiền thu được từ việc bán sản phẩm/dịch vụ. Doanh thu phản ánh quy mô hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Giá vốn hàng bán: Là tổng chi phí trực tiếp để sản xuất ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, và các chi phí sản xuất khác.

Lợi nhuận gộp = Doanh thu - Giá vốn hàng bán

Như vậy, lợi nhuận gộp phản ánh khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi chi phí trực tiếp để sản xuất ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Việc tính toán và phân tích lợi nhuận gộp là rất quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp

Giá bán sản phẩm/dịch vụ

Giá bán sản phẩm/dịch vụ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp. Khi giá bán tăng, với mức chi phí sản xuất không đổi, lợi nhuận gộp sẽ tăng lên. Ngược lại, khi giá bán giảm, lợi nhuận gộp sẽ giảm xuống.

Chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất trực tiếp như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung… ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận gộp. Khi chi phí sản xuất tăng, lợi nhuận gộp sẽ giảm và ngược lại.

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp. Khi sản lượng tăng, với giá bán và chi phí sản xuất không đổi, lợi nhuận gộp sẽ tăng lên. Ngược lại, khi sản lượng giảm, lợi nhuận gộp sẽ giảm.

Cạnh tranh trên thị trường

Mức độ cạnh tranh trên thị trường cũng là yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp. Khi cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp buộc phải hạ giá bán để giữ thị phần, dẫn đến lợi nhuận gộp sẽ giảm. Ngược lại, khi cạnh tranh thấp, doanh nghiệp có thể duy trì mức giá bán cao hơn, làm tăng lợi nhuận gộp.

Hiệu quả quản trị

Hiệu quả quản trị của doanh nghiệp như quản trị chi phí, quản trị sản xuất, quản trị bán hàng... cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp. Khi doanh nghiệp quản trị hiệu quả, các chi phí được kiểm soát tốt, lợi nhuận gộp sẽ tăng lên.

Như vậy, lợi nhuận gộp chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như giá bán, chi phí sản xuất, sản lượng sản xuất và tiêu thụ, cạnh tranh thị trường, và hiệu quả quản trị của doanh nghiệp. Việc phân tích và kiểm soát các yếu tố này là rất quan trọng để doanh nghiệp có thể nâng cao lợi nhuận gộp.

Tầm quan trọng của lợi nhuận gộp trong hoạt động kinh doanh

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận gộp là chỉ số phản ánh trực tiếp hiệu quả hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. Việc theo dõi, phân tích lợi nhuận gộp giúp doanh nghiệp đánh giá được khả năng tạo lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh chính. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Cơ sở để ra các quyết định chiến lược

Lợi nhuận gộp là một trong những chỉ số quan trọng nhất được sử dụng làm cơ sở để ra các quyết định chiến lược của doanh nghiệp, như:

 • Xác định giá bán sản phẩm/dịch vụ: Doanh nghiệp cần phải xác định mức giá bán hợp lý để vừa đảm bảo lợi nhuận gộp, vừa có thể cạnh tranh trên thị trường.

 • Lựa chọn sản phẩm/dịch vụ kinh doanh: Doanh nghiệp cần phân tích lợi nhuận gộp của từng sản phẩm/dịch vụ để quyết định nên giữ lại, cải tiến hay loại bỏ các sản phẩm/dịch vụ kinh doanh.

 • Điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh: Doanh nghiệp cần phân tích lợi nhuận gộp để điều chỉnh quy mô sản xuất, cơ cấu sản phẩm/dịch vụ, quản trị chi phí sản xuất, v.v. nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Lợi nhuận gộp là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp quản trị tài chính, như:

 • Xác định nhu cầu vốn: Doanh nghiệp cần dự báo lợi nhuận gộp để ước tính nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 • Lập kế hoạch tài chính: Lợi nhuận gộp là một trong những yếu tố quan trọng trong lập kế hoạch tài chính, giúp doanh nghiệp cân đối dòng tiền, quản lý rủi ro tài chính hiệu quả hơn.

 • Đánh giá hiệu quả tài chính: Lợi nhuận gộp là chỉ số được sử dụng rộng rãi để đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành.

Như vậy, lợi nhuận gộp đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó là cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, là nền tảng để ra các quyết định chiến lược và quản trị tài chính của doanh nghiệp.

Các phương pháp cải thiện lợi nhuận gộp

Tăng giá bán sản phẩm/dịch vụ

Một trong những phương pháp cơ bản để cải thiện lợi nhuận gộp là tăng giá bán sản phẩm/dịch vụ. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi doanh nghiệp phải đánh giá kỹ lưỡng để không ảnh hưởng đến sự cạnh tranh trên thị trường và sức mua của khách hàng.

Tối ưu hóa chi phí sản xuất

Để tăng lợi nhuận gộp, doanh nghiệp cần tối ưu hóa chi phí sản xuất bằng cách kiểm soát chặt chẽ các chi phí trực tiếp như nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất chung. Việc áp dụng các phương pháp quản trị chi phí hiệu quả sẽ giúp giảm chi phí và tăng lợi nhuận gộp.

Nâng cao hiệu suất sản xuất

Việc nâng cao hiệu suất sản xuất cũng là một phương pháp quan trọng để cải thiện lợi nhuận gộp. Bằng cách tăng sản lượng sản xuất mà vẫn duy trì chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp có thể giảm chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm, từ đó tăng lợi nhuận gộp.

Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển

Việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm/dịch vụ mới giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị gia tăng, từ đó có thể định giá cao hơn và tăng lợi nhuận gộp. Đồng thời, sản phẩm/dịch vụ mới cũng giúp doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt, cạnh tranh trên thị trường.

Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả

Chiến lược marketing đóng vai trò quan trọng trong việc tăng lợi nhuận gộp. Bằng cách xây dựng chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng, doanh nghiệp có thể thu hút thêm khách hàng, tăng doanh số bán hàng và tăng lợi nhuận gộp.

Việc áp dụng các phương pháp cải thiện lợi nhuận gộp là quan trọng để doanh nghiệp có thể tối ưu hoá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đạt được mục tiêu tài chính.

Phân tích lợi nhuận gộp trong báo cáo tài chính

Trong báo cáo tài chính, lợi nhuận gộp thường được phân tích cùng với các chỉ số khác như lợi nhuận ròng, doanh thu, chi phí, v.v. để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích lợi nhuận gộp trong báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp:

 • Đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh: Lợi nhuận gộp cho biết khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp.

 • Xác định nguyên nhân gây biến động: Phân tích biến động của lợi nhuận gộp giúp doanh nghiệp xác định nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của chỉ số này.

 • Đưa ra các biện pháp cải thiện: Dựa trên phân tích lợi nhuận gộp, doanh nghiệp có thể đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Phân tích lợi nhuận gộp trong báo cáo tài chính là bước quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.

Áp dụng lợi nhuận gộp trong quản trị và ra quyết định

Lợi nhuận gộp đóng vai trò quan trọng trong quản trị và ra quyết định của doanh nghiệp. Bằng cách áp dụng lợi nhuận gộp, doanh nghiệp có thể:

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận gộp là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bằng cách theo dõi và phân tích lợi nhuận gộp, doanh nghiệp có thể đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Xác định chiến lược giá bán

Lợi nhuận gộp giúp doanh nghiệp xác định mức giá bán hợp lý cho sản phẩm/dịch vụ của mình. Việc đưa ra chiến lược giá bán phù hợp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận gộp và cạnh tranh trên thị trường.

Quản trị chi phí sản xuất

Bằng cách phân tích lợi nhuận gộp, doanh nghiệp có thể quản trị chi phí sản xuất hiệu quả hơn. Việc kiểm soát chặt chẽ các chi phí trực tiếp giúp tăng lợi nhuận gộp và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Ra quyết định về sản phẩm/dịch vụ

Lợi nhuận gộp cung cấp thông tin quan trọng để doanh nghiệp đánh giá hiệu quả từng sản phẩm/dịch vụ. Dựa trên đó, doanh nghiệp có thể quyết định nên duy trì, cải tiến hoặc loại bỏ các sản phẩm/dịch vụ không hiệu quả.

Áp dụng lợi nhuận gộp trong quản trị và ra quyết định giúp doanh nghiệp tối ưu hoá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đạt được mục tiêu tài chính.

Trên đây là một số thông tin về lợi nhuận gộp, ý nghĩa, cách tính, yếu tố ảnh hưởng, tầm quan trọng, phương pháp cải thiện, so sánh với các chỉ số tài chính khác, phân tích trong báo cáo tài chính, áp dụng trong quản trị và ra quyết định, cũng như xu hướng và triển vọng của lợi nhuận gộp. Hi vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lợi nhuận gộp và áp dụng vào hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

 

Đang xem: Lợi Nhuận Gộp - Khái Niệm, Cách Tính, Tầm Quan Trọng