NWC là gì? Thành Phần, Công Thức Tính, Nhân Tố Ảnh Hưởng

bởi: Admin
NWC là gì? Thành Phần, Công Thức Tính, Nhân Tố Ảnh Hưởng

Trong lĩnh vực kinh doanh, nắm vững các chỉ số tài chính là điều cần thiết để đánh giá hiệu quả hoạt động, đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả. Một trong những chỉ số quan trọng đó là NWC - vốn lưu động, đại diện cho khả năng thanh khoản của doanh nghiệp. Hiểu rõ NWC là gì, thành phần cấu tạo, công thức tính toán và các yếu tố tác động đến nó sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định tài chính sáng suốt. Bài viết này sẽ giúp bạn khám phá và nắm vững khái niệm NWC, cũng như phân tích chi tiết về thành phần, công thức tính và những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số này.

Khái niệm và tầm quan trọng của vốn lưu động ròng (NWC)

Định nghĩa vốn lưu động ròng (NWC)

Vốn lưu động ròng (Net Working Capital - NWC) là một trong những chỉ số tài chính quan trọng đối với doanh nghiệp. Nó thể hiện khả năng thanh toán ngắn hạn, giúp doanh nghiệp có đủ nguồn tiền mặt để đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn và chi phí hoạt động hàng ngày. Vốn lưu động ròng cũng là một chỉ số phản ánh sự cân đối giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn, từ đó thể hiện tình hình tài chính và khả năng vận hành của doanh nghiệp.

Vốn lưu động ròng (NWC) là chênh lệch giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Nó được tính theo công thức:

NWC = Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền mặt, các khoản đầu tư ngắn hạn, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn. Nợ ngắn hạn bao gồm các khoản phải trả người bán, vay ngắn hạn, các khoản phải trả khác và chi phí phải trả.

Tầm quan trọng của Vốn lưu động ròng (NWC)

Vốn lưu động ròng (NWC) có vai trò quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp:

 • Đảm bảo khả năng thanh toán ngắn hạn: NWC giúp doanh nghiệp luôn duy trì đủ tiền mặt và các tài sản ngắn hạn khác để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn, đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục.

 • Tài trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày: NWC cung cấp nguồn vốn lưu động để doanh nghiệp thực hiện các hoạt động như mua hàng tồn kho, trả lương nhân viên, chi phí hoạt động...

 • Phản ánh tình hình tài chính và khả năng vận hành của doanh nghiệp: NWC là một chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nó cho thấy sự cân đối giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn, từ đó thể hiện khả năng thanh khoản và tính linh hoạt trong hoạt động kinh doanh.

 • Cung cấp thông tin cho các bên liên quan: NWC là một thông tin quan trọng giúp các bên liên quan như nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan quản lý... đánh giá tính thanh khoản và rủi ro tài chính của doanh nghiệp.

Như vậy, Vốn lưu động ròng (NWC) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Các thành phần cấu thành vốn lưu động ròng (NWC)

Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn là những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng 1 năm hoặc trong chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. Các thành phần chính của tài sản ngắn hạn bao gồm:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền: Bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư ngắn hạn có thể chuyển đổi nhanh thành tiền như chứng khoán, trái phiếu.

 • Các khoản phải thu ngắn hạn: Như phải thu khách hàng, phải thu về cho vay, phải thu khác.

 • Hàng tồn kho: Gồm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm dở dang và thành phẩm.

 • Tài sản ngắn hạn khác: Như chi phí trả trước ngắn hạn, thuế GTGT được khấu trừ...

Nợ ngắn hạn

Nợ ngắn hạn là những khoản nợ phải trả trong vòng 1 năm hoặc trong chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. Các thành phần chính của nợ ngắn hạn bao gồm:

 • Vay và nợ ngắn hạn: Bao gồm các khoản vay ngân hàng, trái phiếu ngắn hạn, nợ thuê tài chính.

 • Phải trả người bán: Là các khoản phải trả cho nhà cung cấp, người bán hàng.

 • Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: Như thuế GTGT, thuế thu nhập, thuế khác...

 • Chi phí phải trả: Như lương, tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà...

 • Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: Như phải trả người lao động, phải trả cổ tức...

Những thành phần trên tạo nên Vốn lưu động ròng (NWC) của doanh nghiệp. Sự cân đối và quản lý hiệu quả các thành phần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính và khả năng hoạt động của doanh nghiệp.

Các chỉ số phân tích vốn lưu động ròng (NWC)

Tỷ số vốn lưu động ròng (NWC ratio)

Tỷ số Vốn lưu động ròng (NWC ratio) được tính bằng cách chia NWC cho Tổng tài sản:

NWC ratio = NWC / Tổng tài sản

Chỉ số này phản ánh tỷ trọng của vốn lưu động ròng trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Nó giúp đánh giá mức độ dùng vốn lưu động để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Một tỷ số NWC cao cho thấy doanh nghiệp có đủ nguồn vốn lưu động để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn, phản ánh tình hình tài chính ổn định. Ngược lại, một tỷ số NWC thấp có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu vốn lưu động, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tỷ số Thanh toán nhanh (Quick ratio)

Tỷ số Thanh toán nhanh (Quick ratio) được tính bằng cách chia Tài sản ngắn hạn trừ Hàng tồn kho cho Nợ ngắn hạn:

Quick ratio = (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

Chỉ số này đánh giá khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp, không phụ thuộc vào việc bán hàng tồn kho. Một tỷ số Quick ratio cao cho thấy doanh nghiệp có đủ tài sản ngắn hạn có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

Tỷ số Thanh toán hiện thời (Current ratio)

Tỷ số Thanh toán hiện thời (Current ratio) được tính bằng cách chia Tài sản ngắn hạn cho Nợ ngắn hạn:

Current ratio = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Chỉ số này đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Một tỷ số Current ratio cao hơn 1 cho thấy doanh nghiệp có đủ tài sản ngắn hạn để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, phản ánh tình hình thanh khoản tốt.

Các chỉ số trên giúp doanh nghiệp và các bên liên quan đánh giá tình hình tài chính, khả năng thanh toán và quản lý vốn lưu động một cách hiệu quả.

Các nhân tố ảnh hưởng đến vốn lưu động ròng (NWC)

Chu kỳ kinh doanh

Chu kỳ kinh doanh, bao gồm thời gian để chuyển tiền mặt thành hàng tồn kho, bán hàng và thu tiền, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến NWC của doanh nghiệp. Nếu chu kỳ kinh doanh dài, doanh nghiệp sẽ phải đầu tư nhiều vốn lưu động hơn để duy trì hoạt động.

Chính sách bán hàng và thu tiền

Chính sách bán hàng và thu tiền của doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến các khoản phải thu và tiền mặt. Nếu doanh nghiệp có chính sách cho khách hàng vay dài hạn hoặc chậm thu tiền, sẽ làm tăng nhu cầu vốn lưu động.

Chính sách quản lý hàng tồn kho

Chính sách quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến NWC. Nếu doanh nghiệp đầu tư quá nhiều vào hàng tồn kho sẽ làm tăng nhu cầu vốn lưu động.

Chính sách thanh toán nhà cung cấp

Chính sách thanh toán nhà cung cấp sẽ ảnh hưởng đến các khoản phải trả. Nếu doanh nghiệp được nhà cung cấp cho vay dài hạn, sẽ giảm nhu cầu vốn lưu động.

Quy mô và tốc độ tăng trưởng

Quy mô và tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến NWC. Khi quy mô và tốc độ tăng trưởng lớn, nhu cầu vốn lưu động thường tăng lên để đáp ứng mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tình hình kinh tế vĩ mô

Các điều kiện kinh tế vĩ mô như lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái... cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến NWC của doanh nghiệp.

Việc hiểu rõ các nhân tố ảnh hưởng này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động trong quản lý vốn lưu động, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Quản lý vốn lưu động ròng (NWC) hiệu quả

Quản lý các khoản phải thu

 • Xây dựng chính sách bán hàng và thu tiền phù hợp, áp dụng các biện pháp giảm thời gian thu tiền như chiết khấu, ưu đãi.

 • Theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu, sớm xử lý các khoản nợ quá hạn.

 • Phân tích độ tuổi các khoản phải thu để có biện pháp xử lý kịp thời.

Quản lý hàng tồn kho

 • Áp dụng các phương pháp quản lý hàng tồn kho hiệu quả như JIT, ABC...

 • Dự báo nhu cầu thị trường để điều chỉnh mức hàng tồn kho hợp lý.

 • Kiểm soát chặt chẽ chu kỳ tồn kho, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hàng tồn kho.

 • Xử lý kịp thời hàng tồn kho chhậm, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

Quản lý các khoản phải trả

 • Xây dựng chính sách thanh toán nhà cung cấp hợp lý, tối ưu hóa thời gian thanh toán.

 • Đàm phán để có điều kiện thanh toán linh hoạt, giảm áp lực vốn lưu động.

 • Đánh giá và lựa chọn những nhà cung cấp có điều kiện thanh toán linh hoạt, đồng thuận với chính sách của doanh nghiệp.

Quản lý vốn vay

 • Optimize cấu trúc vốn, kết hợp hợp lý giữa vốn tự có và vốn vay.

 • Chủ động trong việc tái cơ cấu nợ, đàm phán điều chỉnh điều khoản vay khi cần thiết.

 • Theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng về chi phí vốn và rủi ro khi vay để quản lý hiệu quả vốn lưu động.

Quản lý vốn lưu động ròng hiệu quả đòi hỏi sự chủ động, thông minh và linh hoạt trong quản lý tài chính của doanh nghiệp. Việc thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ và đề xuất các giải pháp phát triển là yếu tố then chốt để đảm bảo sự ổn định tài chính và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Việc quản lý vốn lưu động ròng (NWC) là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Hiểu rõ về NWC và các chỉ số liên quan, cùng với việc áp dụng các biện pháp quản lý hiệu quả, sẽ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, nâng cao khả năng thanh toán và phát triển bền vững trên thị trường. Đồng thời, việc cải thiện NWC cũng đồng nghĩa với việc tăng cường tổng năng suất và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Đang xem: NWC là gì? Thành Phần, Công Thức Tính, Nhân Tố Ảnh Hưởng