ROA Là Gì? Công Thức Tính, Ý Nghĩa, Cách Đánh Giá

bởi: Admin
ROA Là Gì? Công Thức Tính, Ý Nghĩa, Cách Đánh Giá

ROA là viết tắt của “Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản" (Return On Asset). ROA là một trong những chỉ số tài chính quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nó phản ánh khả năng sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tạo ra lợi nhuận. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng về ROA, cách tính toán và ứng dụng của nó trong quản trị tài chính doanh nghiệp.

Định nghĩa và ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)

Định nghĩa ROA

ROA là chỉ số tài chính được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng của doanh nghiệp cho tổng tài sản của doanh nghiệp đó. Nó thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp trong việc tạo ra lợi nhuận.

Ý nghĩa của ROA

ROA là một trong những chỉ số tài chính quan trọng nhất, giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin về khả năng sinh lợi của doanh nghiệp từ việc sử dụng tài sản của mình. Một ROA cao cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng tài sản một cách hiệu quả để tạo ra lợi nhuận, trong khi một ROA thấp cho thấy doanh nghiệp có thể đang gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận từ tài sản của mình.

Cách tính toán tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)

Công thức tính ROA

ROA = Lợi nhuận ròng / Tổng tài sản

Trong đó:

 • Lợi nhuận ròng là lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

 • Tổng tài sản bao gồm tất cả các loại tài sản của doanh nghiệp, bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Ví dụ tính ROA

Giả sử một doanh nghiệp có:

 • Lợi nhuận ròng: 1.000.000 VND

 • Tổng tài sản: 10.000.000 VND

Vậy ROA của doanh nghiệp này sẽ là: ROA = 1.000.000 / 10.000.000 = 0,1 = 10%

Như vậy, doanh nghiệp này có tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản là 10%.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)

Hiệu quả hoạt động

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, như năng suất lao động, quản lý chi phí, quản lý hàng tồn kho, v.v. sẽ ảnh hưởng đến khả năng tạo ra lợi nhuận từ tài sản của doanh nghiệp.

Cơ cấu tài sản

Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp, như tỷ trọng của tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, cũng ảnh hưởng đến ROA. Các loại tài sản có mức độ sinh lời khác nhau sẽ ảnh hưởng đến ROA.

Cơ cấu nguồn vốn

Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp, như tỷ lệ nợ và vốn chủ sở hữu, cũng ảnh hưởng đến ROA. Việc sử dụng nợ có thể tăng ROA thông qua đòn bẩy tài chính, nhưng nếu sử dụng quá mức sẽ làm ROA giảm do chi phí lãi vay cao.

Ngành nghề kinh doanh

Đặc điểm ngành nghề kinh doanh cũng ảnh hưởng đến ROA. Các ngành có tỷ suất lợi nhuận cao như công nghệ, dược phẩm thường có ROA cao hơn các ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp như bán lẻ, sản xuất.

Môi trường kinh doanh

Môi trường kinh doanh như tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách pháp luật, cạnh tranh trong ngành, v.v. cũng tác động đến ROA của doanh nghiệp.

Phân tích và đánh giá tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)

So sánh ROA với các doanh nghiệp cùng ngành

Để đánh giá ROA của doanh nghiệp, cần so sánh với ROA trung bình của các doanh nghiệp cùng ngành. Điều này giúp xác định vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

So sánh ROA qua các năm

Phân tích diễn biến ROA của doanh nghiệp qua các năm giúp nhìn thấy xu hướng hiệu quả sử dụng tài sản. Nếu ROA tăng qua các năm thì cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng tài sản ngày càng hiệu quả.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ROA

Để hiểu sâu hơn về ROA, cần phân tích các yếu tố như hiệu quả hoạt động, cơ cấu tài sản và nguồn vốn, ngành nghề kinh doanh, v.v. ảnh hưởng đến ROA của doanh nghiệp.

Đánh giá tác động của ROA đến giá trị doanh nghiệp

ROA có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị doanh nghiệp. Một ROA cao sẽ tăng giá trị doanh nghiệp, và ngược lại. Do đó, việc đánh giá và cải thiện ROA là rất quan trọng.

Ứng dụng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản lý tài sản

ROA giúp doanh nghiệp nhận biết các tài sản nào đang được sử dụng hiệu quả và các tài sản nào chưa được sử dụng tối ưu. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định đầu tư, mua bán, thanh lý tài sản phù hợp.

Quản lý nguồn vốn

ROA cũng giúp doanh nghiệp cân đối giữa sử dụng nợ và vốn chủ sở hữu một cách hiệu quả. Doanh nghiệp có thể sử dụng đòn bẩy tài chính để tăng ROA, nhưng cần cân nhắc mức độ sử dụng nợ hợp lý.

Lập kế hoạch và ra quyết định kinh doanh

ROA là một trong những chỉ số quan trọng để lập kế hoạch kinh doanh và đưa ra các quyết định đầu tư, mở rộng sản xuất, v.v. Doanh nghiệp sẽ lựa chọn các dự án, sản phẩm, thị trường có khả năng mang lại ROA cao.

Đánh giá hiệu quả quản lý

Doanh nghiệp có thể sử dụng ROA để đánh giá hiệu quả quản lý của ban lãnh đạo. ROA cao cho thấy ban lãnh đạo đang sử dụng tài sản một cách hiệu quả.

Định giá doanh nghiệp

ROA là một trong những chỉ số quan trọng để định giá doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có ROA cao thường được định giá cao hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành có ROA thấp hơn.

Các hạn chế và lưu ý khi sử dụng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)

Hạn chế của ROA

 • ROA chỉ phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản, nhưng không tính đến nguồn vốn sử dụng (nợ hay vốn chủ sở hữu).

 • ROA không tính đến rủi ro của các hoạt động kinh doanh.

 • ROA có thể bị ảnh hưởng bởi các chính sách kế toán, như phương pháp khấu hao, ghi nhận doanh thu, v.v.

Lưu ý khi sử dụng ROA

 • Cần so sánh ROA với các doanh nghiệp cùng ngành để đánh giá vị thế cạnh tranh.

 • Cần phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ROA để hiểu sâu hơn về nguyên nhân.

 • Cần kết hợp ROA với các chỉ số tài chính khác như tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) để có đánh giá toàn diện hơn.

 • Cần theo dõi diễn biến ROA qua các năm để nhìn thấy xu hướng hiệu quả sử dụng tài sản.

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) là một chỉ số tài chính quan trọng, phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp trong việc tạo ra lợi nhuận. Việc phân tích, đánh giá và cải thiện ROA sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện vị thế cạnh tranh và tăng giá trị doanh nghiệp. 

 

Đang xem: ROA Là Gì? Công Thức Tính, Ý Nghĩa, Cách Đánh Giá