EPS là gì? Cách tính EPS mới nhất 2024

bởi: Admin
EPS là gì? Cách tính EPS mới nhất 2024

EPS là viết tắt của Earnings Per Share - thu nhập trên mỗi cổ phiếu, là một trong những chỉ số tài chính quan trọng nhất và được quan tâm nhiều nhất. EPS phản ánh khả năng sinh lời của một công ty, giúp các nhà đầu tư đánh giá hiệu quả hoạt động và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về EPS, cách tính toán và phân tích chỉ số này.

Định nghĩa và ý nghĩa của EPS

Định nghĩa EPS

EPS là chỉ số tài chính phản ánh lợi nhuận ròng của công ty trong một kỳ kế toán, chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nói cách khác, EPS thể hiện lượng lợi nhuận mà công ty đạt được trên mỗi cổ phiếu của mình.

Ý nghĩa của EPS

EPS là một trong những chỉ số quan trọng nhất đối với nhà đầu tư, vì nó:

 1. Phản ánh hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của công ty: EPS cao cho thấy công ty có lợi nhuận tốt, quản lý hiệu quả và mang lại lợi ích cao cho cổ đông.
 2. Giúp dự báo triển vọng tăng trưởng của công ty: Xu hướng tăng trưởng EPS qua các năm là một tín hiệu tích cực, thể hiện tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.
 3. Cung cấp thông tin cho các quyết định đầu tư: Nhà đầu tư sử dụng EPS để đánh giá mức định giá hợp lý của cổ phiếu, từ đó đưa ra quyết định mua, bán hoặc nắm giữ.

Cách tính toán EPS

EPS là gì? Chỉ số đánh giá đầu tư chứng khoán được quan tâm nhiều nhất

EPS được tính toán bằng cách lấy lợi nhuận ròng của công ty trong một kỳ kế toán, chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Công thức tính EPS như sau:

EPS = Lợi nhuận ròng / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Ví dụ: Một công ty có lợi nhuận ròng 100 triệu đồng và số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 10 triệu cổ phiếu. Vậy EPS của công ty này là:

EPS = 100 triệu đồng / 10 triệu cổ phiếu = 10 đồng/cổ phiếu

Các loại của EPS

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Có hai loại EPS chính:

1. EPS cơ bản (Basic EPS)

EPS cơ bản được tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng chia cho số lượng cổ phiếu thông thường đang lưu hành. Đây là cách tính EPS phổ biến và được sử dụng rộng rãi.

2. EPS pha loãng (Diluted EPS)

EPS pha loãng tính toán ảnh hưởng của các công cụ chuyển đổi như trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi, quyền chọn cổ phiếu... đến số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Vì vậy, EPS pha loãng thường thấp hơn EPS cơ bản.

Công thức tính EPS pha loãng như sau:

EPS pha loãng = (Lợi nhuận ròng + Thu nhập từ các công cụ chuyển đổi) / (Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Số lượng cổ phiếu tương đương từ các công cụ chuyển đổi)

Phân tích EPS

EPS là gì? Chỉ số đánh giá đầu tư chứng khoán được quan tâm nhiều nhất

Khi phân tích EPS, nhà đầu tư cần quan tâm đến các yếu tố sau:

1. Xu hướng EPS qua các năm

Xu hướng tăng trưởng EPS qua các năm là tín hiệu tích cực, cho thấy công ty có khả năng sinh lời và tăng trưởng tốt. Ngược lại, EPS giảm liên tục có thể là dấu hiệu của sự suy giảm hiệu quả hoạt động.

2. So sánh EPS với các công ty cùng ngành

So sánh EPS của một công ty với trung bình ngành giúp đánh giá vị thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp so với đối thủ.

3. Tỷ lệ tăng trưởng EPS

Tỷ lệ tăng trưởng EPS qua các năm phản ánh khả năng tăng trưởng của công ty. Tỷ lệ này càng cao thì tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp càng lớn.

4. Mối quan hệ giữa EPS và giá cổ phiếu

EPS cao thường tương ứng với giá cổ phiếu cao, và ngược lại. Nhà đầu tư thường sử dụng chỉ số P/E (Giá cổ phiếu / EPS) để đánh giá mức định giá hợp lý của cổ phiếu.

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến EPS

EPS được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như doanh thu, chi phí, cơ cấu tài chính, số lượng cổ phiếu lưu hành... Nhà đầu tư cần phân tích sâu các yếu tố này để hiểu rõ nguyên nhân biến động EPS.

Ứng dụng EPS trong đầu tư hiệu quả

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

1. Đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty

EPS là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của công ty. Các nhà đầu tư thường sử dụng EPS để so sánh giữa các doanh nghiệp cùng ngành.

2. Xác định mức định giá hợp lý của cổ phiếu

Nhà đầu tư sử dụng chỉ số P/E (Giá cổ phiếu / EPS) để ước tính mức định giá hợp lý của cổ phiếu. Cổ phiếu có P/E thấp thường được coi là có giá hợp lý.

3. Dự báo triển vọng tăng trưởng của công ty

Xu hướng tăng trưởng EPS qua các năm là một tín hiệu quan trọng về triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư thường quan tâm đến tỷ lệ tăng trưởng EPS để đánh giá tiềm năng tăng trưởng của công ty.

4. Hỗ trợ các quyết định đầu tư

Các nhà đầu tư sử dụng EPS như một công cụ hỗ trợ quan trọng trong việc đưa ra các quyết định mua, bán hoặc nắm giữ cổ phiếu. Họ sẽ phân tích EPS cùng với các chỉ số tài chính khác để đánh giá toàn diện triển vọng của doanh nghiệp.

Hạn chế của EPS

Mặc dù EPS là một chỉ số tài chính quan trọng, nhưng nó cũng có một số hạn chế cần lưu ý:

 1. Không phản ánh toàn diện hiệu quả hoạt động: EPS chỉ phản ánh lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, không thể hiện đầy đủ các khía cạnh hoạt động khác của công ty.
 2. Có thể bị thao tác: Các công ty có thể thao túng EPS thông qua việc mua lại cổ phiếu hoặc thay đổi cơ cấu vốn.
 3. Không tính đến rủi ro: EPS không tính đến mức độ rủi ro của doanh nghiệp, do đó không phản ánh đầy đủ khả năng sinh lời trong tương lai.
 4. Phụ thuộc vào kỳ kế toán: EPS chỉ phản ánh lợi nhuận trong một kỳ kế toán nhất định, không thể hiện được sự biến động theo thời gian.

Vì vậy, khi phân tích EPS, các nhà đầu tư cần kết hợp với các chỉ số tài chính khác và phân tích toàn diện các yếu tố ảnh hưởng để có đánh giá chính xác hơn về doanh nghiệp.

FAQs

Câu hỏi 1: Làm thế nào để tính EPS?

Trả lời: Để tính EPS, ta sử dụng công thức sau: EPS = Lợi nhuận ròng / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Câu hỏi 2: Tại sao EPS lại quan trọng đối với nhà đầu tư?

Trả lời: EPS là một trong những chỉ số tài chính quan trọng nhất vì nó:

 • Phản ánh hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của công ty
 • Giúp dự báo triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp
 • Cung cấp thông tin quan trọng cho các quyết định đầu tư của nhà đầu tư

Câu hỏi 3: Có bao nhiêu loại EPS và khác biệt giữa chúng là gì?

Trả lời: Có hai loại EPS chính:

 1. EPS cơ bản (Basic EPS): Tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 2. EPS pha loãng (Diluted EPS): Tính toán ảnh hưởng của các công cụ chuyển đổi đến số lượng cổ phiếu đang lưu hành. EPS pha loãng thường thấp hơn EPS cơ bản.

Câu hỏi 4: Các yếu tố nào ảnh hưởng đến EPS?

Trả lời: EPS được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như:

 • Doanh thu
 • Chi phí
 • Cơ cấu tài chính
 • Số lượng cổ phiếu lưu hành
 • Các giao dịch về cổ phiếu (mua lại, phát hành thêm...)

Nhà đầu tư cần phân tích sâu các yếu tố này để hiểu rõ nguyên nhân biến động EPS.

Câu hỏi 5: Làm thế nào để sử dụng EPS trong đầu tư?

Trả lời: Nhà đầu tư có thể sử dụng EPS trong các mục đích sau:

 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty
 • Xác định mức định giá hợp lý của cổ phiếu thông qua chỉ số P/E
 • Dự báo triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp
 • Hỗ trợ các quyết định đầu tư (mua, bán, nắm giữ)

Kết luận

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là một trong những chỉ số tài chính quan trọng nhất đối với nhà đầu tư. EPS phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư đánh giá hiệu quả hoạt động và triển vọng tăng trưởng của công ty. Khi phân tích EPS, các nhà đầu tư cần quan tâm đến xu hướng, so sánh với trung bình ngành, tỷ lệ tăng trưởng và mối quan hệ với giá cổ phiếu. Mặc dù EPS có một số hạn chế, nhưng nó vẫn là một công cụ phân tích quan trọng trong quá trình đầu tư cổ phiếu.

Đang xem: EPS là gì? Cách tính EPS mới nhất 2024