Tài Chính

EPS là gì? Cách tính EPS mới nhất 2024

EPS là gì? Cách tính EPS mới nhất 2024

EPS là viết tắt của Earnings Per Share - thu nhập trên mỗi cổ phiếu, là một trong những chỉ số tài chính quan trọng nhất và được quan tâm nhiều nhất. EPS phản ánh...

ROA Là Gì? Công Thức Tính, Ý Nghĩa, Cách Đánh Giá

ROA Là Gì? Công Thức Tính, Ý Nghĩa, Cách Đánh Giá

ROA là viết tắt của “Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản" (Return On Asset). ROA là một trong những chỉ số tài chính quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động...

Tài Sản Ngắn Hạn: Khái Niệm, Phân Loại & Vai Trò

Tài Sản Ngắn Hạn: Khái Niệm, Phân Loại & Vai Trò

Trong hoạt động kinh doanh, việc quản lý tài sản đóng vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Bên...

Thuế TNDN: Định Nghĩa, Đối Tượng & Cách Tính

Thuế TNDN: Định Nghĩa, Đối Tượng & Cách Tính

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế trực thu, được áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Thuế TNDN đóng vai trò quan trọng trong...