Tài sản cố định hữu hình là gì?

bởi: Admin
Tài sản cố định hữu hình là gì?

Tài sản cố định hữu hình là những tài sản lâu bền, được sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng bao gồm các loại máy móc, thiết bị, nhà cửa, đất đai và các tài sản khác có thể sờ được và có thời gian sử dụng dài hạn. Những tài sản này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Việc nắm rõ tài sản cố định hữu hình là một trong những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp có thể quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản của mình, từ đó nâng cao năng suất lao động và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.

Cách thức xác định tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình là gì?

Các tiêu chí xác định tài sản cố định hữu hình

Để một tài sản được coi là tài sản cố định hữu hình, nó phải đáp ứng được các tiêu chí sau:

 1. Hữu hình: Tài sản phải có thể sờ được, có thể chạm vào được, không phải là tài sản vô hình như nhãn hiệu, bằng sáng chế, phần mềm máy tính, ...
 2. Phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp: Tài sản phải được sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, chứ không phải để bán.
 3. Thời gian sử dụng lâu dài: Tài sản phải có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên.
 4. Có giá trị lớn: Tài sản phải có giá trị lớn hơn mức quy định tối thiểu do pháp luật quy định.

Phương pháp xác định tài sản cố định hữu hình

Việc xác định một tài sản là tài sản cố định hữu hình hay không được thực hiện thông qua các bước sau:

 1. Xác định tính chất hữu hình của tài sản: Đánh giá xem tài sản có thể sờ được, chạm được hay không.
 2. Xác định mục đích sử dụng: Kiểm tra xem tài sản có được sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không.
 3. Xác định thời gian sử dụng: Đánh giá xem tài sản có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên không.
 4. Xác định giá trị: Kiểm tra xem giá trị của tài sản có đủ lớn để được coi là tài sản cố định hữu hình hay không.

Phân loại tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình là gì?

Tài sản cố định hữu hình có thể được phân loại theo các tiêu chí sau:

Phân loại theo tính chất

 • Tài sản cố định hữu hình dùng trong sản xuất: Bao gồm các loại máy móc, thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải, ...
 • Tài sản cố định hữu hình dùng cho quản lý: Bao gồm các loại văn phòng phẩm, đồ dùng, nội thất, ...

Phân loại theo tính chất pháp lý

 • Tài sản cố định hữu hình sở hữu: Là những tài sản mà doanh nghiệp sở hữu toàn bộ, có quyền sử dụng và định đoạt.
 • Tài sản cố định hữu hình thuê: Là những tài sản mà doanh nghiệp không sở hữu, mà chỉ được quyền sử dụng thông qua các hợp đồng thuê tài sản.

Phân loại theo thời gian sử dụng

 • Tài sản cố định hữu hình có thời gian sử dụng dài hạn: Bao gồm các loại nhà cửa, máy móc, thiết bị, ...
 • Tài sản cố định hữu hình có thời gian sử dụng ngắn hạn: Bao gồm các loại phương tiện vận tải, dụng cụ, ...

Giá trị và nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình là gì?

Giá trị ghi nhận ban đầu của tài sản cố định hữu hình

Giá trị ghi nhận ban đầu của tài sản cố định hữu hình là giá trị mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được tài sản đó, bao gồm:

 • Giá mua (trừ các khoản chiết khấu, giảm giá).
 • Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng như chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, ...
 • Các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản.

Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận ban đầu theo nguyên tắc:

 • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản.
 • Có thể xác định giá trị của tài sản một cách đáng tin cậy.

Chi phí sử dụng tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình là gì?

Chi phí mua tài sản cố định hữu hình

Chi phí mua tài sản cố định hữu hình bao gồm:

 • Giá mua tài sản.
 • Các khoản thuế (trừ thuế được hoàn lại).
 • Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt.
 • Chi phí kiểm tra, chạy thử.
 • Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng.

Chi phí sử dụng tài sản cố định hữu hình

Chi phí sử dụng tài sản cố định hữu hình bao gồm:

 • Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ.
 • Chi phí nhiên liệu, điện, nước phục vụ hoạt động của tài sản.
 • Chi phí bảo hiểm tài sản.
 • Chi phí khấu hao.

Phân bổ và khấu hao tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình là gì?

Phân bổ chi phí tài sản cố định hữu hình

Việc phân bổ chi phí tài sản cố định hữu hình nhằm xác định chi phí sử dụng tài sản trong từng kỳ kế toán, được thực hiện thông qua khấu hao.

Nguyên tắc khấu hao tài sản cố định hữu hình

 • Tài sản cố định hữu hình phải được khấu hao theo thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.
 • Phương pháp khấu hao phải được áp dụng nhất quán trong các kỳ kế toán.
 • Thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao phải được soát xét và điều chỉnh định kỳ.

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định hữu hình

 • Phương pháp khấu hao đường thẳng: Khấu hao bằng cách chia đều chi phí của tài sản cho từng kỳ kế toán.
 • Phương pháp khấu hao giảm dần: Khấu hao nhanh hơn ở các kỳ đầu và chậm dần ở các kỳ sau.
 • Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm: Khấu hao dựa trên số lượng sản phẩm hoặc số giờ hoạt động của tài sản.

Thanh lý và loại bỏ tài sản cố định hữu hình

Thanh lý tài sản cố định hữu hình

Thanh lý tài sản cố định hữu hình là việc doanh nghiệp bán hoặc tặng cho, hoặc thu hồi giá trị còn lại của tài sản đó khi tài sản không còn sử dụng được nữa.

Khi thanh lý, doanh nghiệp phải ghi nhận khoản thu từ thanh lý và khoản chi phí thanh lý vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Loại bỏ tài sản cố định hữu hình

Loại bỏ tài sản cố định hữu hình là việc doanh nghiệp ngừng sử dụng và ghi giảm tài sản khỏi sổ sách kế toán khi tài sản đó không còn giá trị sử dụng hoặc bị mất, hư hỏng.

Khi loại bỏ, doanh nghiệp phải ghi nhận khoản lỗ do loại bỏ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Vai trò của tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp

Tạo ra sản phẩm/dịch vụ

Tài sản cố định hữu hình như máy móc, thiết bị, nhà xưởng, ... là những công cụ quan trọng để doanh nghiệp có thể tạo ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

Tăng năng suất lao động

Việc sử dụng tài sản cố định hữu hình hiệu quả sẽ giúp nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tăng cường khả năng cạnh tranh

Việc sở hữu và sử dụng hiệu quả tài sản cố định hữu hình sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tạo ra doanh thu và lợi nhuận

Thông qua việc sử dụng tài sản cố định hữu hình, doanh nghiệp có thể tạo ra doanh thu và lợi nhuận, góp phần vào sự phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp.

Quản lý và giám sát tài sản cố định hữu hình

Xây dựng chính sách quản lý tài sản cố định hữu hình

Doanh nghiệp cần xây dựng các chính sách, quy định cụ thể về quản lý, sử dụng tài sản cố định hữu hình, bao gồm:

 • Quy trình mua sắm, đưa vào sử dụng.
 • Quy định về bảo quản, sửa chữa, bảo dưỡng.
 • Chính sách khấu hao, thanh lý, loại bỏ.
 • Phân công trách nhiệm quản lý.

Theo dõi, giám sát tài sản cố định hữu hình

Doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp sau để giám sát tài sản cố định hữu hình:

 • Lập sổ theo dõi chi tiết từng tài sản.
 • Kiểm kê định kỳ, đối chiếu với sổ sách.
 • Giám sát việc sử dụng, bảo quản tài sản.
 • Báo cáo, đánh giá tình hình quản lý tài sản.

Kiểm tra và đánh giá tài sản cố định hữu hình

Kiểm tra tài sản cố định hữu hình

Việc kiểm tra tài sản cố định hữu hình bao gồm:

 • Kiểm tra tính hợp lệ của việc ghi nhận tài sản.
 • Kiểm tra tình trạng sử dụng, bảo quản tài sản.
 • Kiểm tra tính chính xác của sổ sách, chứng từ.
 • Kiểm tra việc tính toán khấu hao.

Đánh giá tài sản cố định hữu hình

Đánh giá tài sản cố định hữu hình nhằm xác định giá trị thực tế của tài sản, bao gồm:

 • Đánh giá tình trạng sử dụng, hiệu quả sử dụng.
 • Đánh giá tính hợp lý của phương pháp khấu hao.
 • Đánh giá tính phù hợp của chính sách quản lý, bảo dưỡng tài sản.

Hỏi đáp về tài sản cố định hữu hình

 1. Tài sản cố định hữu hình là gì?

Tài sản cố định hữu hình là những tài sản vật lý mà doanh nghiệp sở hữu và sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trong quá trình hoạt động kinh doanh. Đây có thể là các tài sản như máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nhà xưởng, đất đai, v.v. Tài sản này thường được sử dụng trong thời gian dài và giúp tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

 1. Tại sao việc quản lý tài sản cố định hữu hình quan trọng?

Quản lý tài sản cố định hữu hình đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Việc quản lý tài sản cố định hữu hình đúng cách giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí bảo trì, nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản, đồng thời giúp dự báo và ứng phó với các rủi ro có thể xảy ra đối với tài sản.

 1. Làm thế nào để đánh giá giá trị của tài sản cố định hữu hình?

Để đánh giá giá trị của tài sản cố định hữu hình, doanh nghiệp cần thực hiện quá trình khấu hao tài sản theo phương pháp hợp lý nhằm xác định giá trị còn lại của tài sản sau mỗi giai đoạn sử dụng. Ngoài ra, việc tham khảo giá thị trường, tình trạng kỹ thuật, cũng như các yếu tố khác như cung cầu trên thị trường cũng giúp xác định được giá trị thực của tài sản.

 1. Làm thế nào để bảo dưỡng và bảo trì tài sản cố định hữu hình?

Bảo dưỡng và bảo trì tài sản cố định hữu hình là quá trình quan trọng giúp duy trì hiệu suất và tuổi thọ của tài sản. Doanh nghiệp cần thiết lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra và sửa chữa định kỳ để ngăn ngừa sự hỏng hóc và giảm thiểu thời gian gián đoạn trong quá trình sử dụng tài sản.

 1. Tài sản cố định hữu hình có ảnh hưởng đến tài chính của doanh nghiệp như thế nào?

Tài sản cố định hữu hình thường chiếm một phần lớn trong tài sản cố định của doanh nghiệp, do đó việc quản lý tài sản này ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nếu không quản lý tài sản cố định hữu hình hiệu quả, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với rủi ro về chi phí bảo trì cao, giảm hiệu suất sử dụng tài sản, hay thậm chí là mất giá trị tài sản. Ngược lại, việc quản lý tài sản cố định hữu hình tốt sẽ giúp tăng cường khả năng sinh lời và bền vững cho doanh nghiệp.

Kết luận

Trên đây là một số điểm quan trọng về tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp. Việc quản lý và sử dụng tài sản cố định hữu hình một cách hiệu quả không chỉ giúp tăng cường năng suất lao động mà còn đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp. Qua việc phân loại, ghi nhận, phân bổ, khấu hao, thanh lý và đánh giá tài sản cố định hữu hình một cách chặt chẽ và khoa học, doanh nghiệp có thể đảm bảo hoạt động kinh doanh suôn sẻ và hiệu quả. Đồng thời, việc kiểm tra và giám sát tài sản cố định hữu hình đều quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý tài sản của doanh nghiệp.

Đang xem: Tài sản cố định hữu hình là gì?