EBITDA là gì? Cách tính EBITDA trong Báo cáo tài chính

bởi: Admin
EBITDA là gì? Cách tính EBITDA trong Báo cáo tài chính

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) là một chỉ số tài chính quan trọng được sử dụng rộng rãi trong giới doanh nghiệp. EBITDA được xem là một số liệu đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty, thể hiện lợi nhuận của công ty trước khi trừ đi các khoản chi phí liên quan đến lãi vay, thuế, khấu hao và amortization. Chỉ số này đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích tình hình tài chính, so sánh hiệu quả hoạt động giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề và đưa ra các quyết định đầu tư.

Cấu tạo EBITDA

EBITDA là gì?

EBITDA được tính toán dựa trên các thông tin từ báo cáo kết quả kinh doanh của công ty. Cấu tạo của EBITDA bao gồm:

Doanh thu

Doanh thu là tổng số tiền thu được từ việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong kỳ báo cáo. Doanh thu là chỉ số quan trọng phản ánh quy mô và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp là chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn hàng bán. Đây là chỉ số thể hiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là những khoản chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng và hoạt động quản lý của doanh nghiệp, như chi phí nhân công, chi phí quảng cáv, chi phí văn phòng,…

Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA)

EBITDA được tính bằng cách lấy lợi nhuận gộp trừ đi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Đây là chỉ số phản ánh lợi nhuận của doanh nghiệp trước khi trừ đi các khoản chi phí lãi vay, thuế, khấu hao và amortization.

Phương pháp tính EBITDA

EBITDA là gì?

Công thức tính EBITDA như sau:

EBITDA = Lợi nhuận gộp - Chi phí bán hàng và quản lý

Hoặc:

EBITDA = Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay + Chi phí khấu hao và amortization

Trong đó:

 • Lợi nhuận trước thuế: là lợi nhuận của doanh nghiệp trước khi trừ đi chi phí thuế.
 • Chi phí lãi vay: là các khoản chi phí lãi vay phát sinh từ các khoản vay và nợ của doanh nghiệp.
 • Chi phí khấu hao và amortization: là các khoản chi phí phân bổ giá trị của tài sản cố định và tài sản vô hình trong một khoảng thời gian nhất định.

Ưu điểm khi sử dụng EBITDA

EBITDA là gì?
 1. Loại trừ ảnh hưởng của cấu trúc tài chính: EBITDA không bị ảnh hưởng bởi cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, như mức độ sử dụng nợ vay hay phương thức tài trợ. Điều này giúp nhà đầu tư và nhà phân tích có thể so sánh hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có cấu trúc tài chính khác nhau.
 1. Loại trừ ảnh hưởng của chính sách kế toán: EBITDA không bị ảnh hưởng bởi các chính sách kế toán như phương pháp tính khấu hao, phân bổ chi phí,... Điều này giúp nhà đầu tư và nhà phân tích có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp một cách chính xác hơn.
 1. Phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp: EBITDA phản ánh khả năng tạo ra dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư và nhà phân tích đánh giá được tiềm năng sinh lời của doanh nghiệp.
 1. Dễ so sánh giữa các doanh nghiệp: Do EBITDA loại trừ được ảnh hưởng của cấu trúc tài chính và chính sách kế toán, nên việc so sánh EBITDA giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành trở nên dễ dàng hơn.
 1. Đánh giá hiệu quả hoạt động: EBITDA giúp nhà quản lý, nhà đầu tư đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Nhược điểm khi sử dụng EBITDA

EBITDA là gì?
 1. Không phản ánh toàn bộ chi phí hoạt động: EBITDA không bao gồm chi phí lãi vay, thuế, khấu hao và amortization, vì vậy không phản ánh toàn bộ chi phí hoạt động của doanh nghiệp.
 1. Không phản ánh nhu cầu về vốn lưu động: EBITDA không tính đến nhu cầu về vốn lưu động của doanh nghiệp, như các khoản phải thu, phải trả,... Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và tính thanh khoản của doanh nghiệp.
 1. Không phản ánh rủi ro tài chính: EBITDA không tính đến mức độ rủi ro tài chính của doanh nghiệp, như mức độ sử dụng nợ vay, cấu trúc vốn,... Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp.
 1. Có thể bị thao túng: Do EBITDA không tính đến các khoản chi phí hoạt động, nên doanh nghiệp có thể cố gắng tăng EBITDA bằng cách hoãn các khoản chi phí hoặc thay đổi chính sách kế toán. Điều này có thể dẫn đến việc EBITDA không phản ánh đúng hiệu quả hoạt động thực tế của doanh nghiệp.
 1. Khó so sánh giữa các ngành khác nhau: Do các ngành có cấu trúc chi phí khác nhau, nên việc so sánh EBITDA giữa các ngành có thể không chính xác.

Phân tích EBITDA

Phân tích EBITDA là một công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư và nhà quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây là một số cách thức phân tích EBITDA:

Phân tích diễn biến EBITDA qua các năm

Theo dõi diễn biến EBITDA của doanh nghiệp qua các năm giúp nhà đầu tư và nhà quản lý đánh giá được xu hướng tăng trưởng và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Việc phân tích EBITDA theo thời gian sẽ giúp nhận ra các yếu tố ảnh hưởng đến EBITDA, từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động.

Tính tỷ lệ EBITDA trên doanh thu

Tỷ lệ EBITDA trên doanh thu (EBITDA Margin) được tính bằng cách chia EBITDA cho doanh thu. Chỉ số này phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, chỉ ra tỷ lệ lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể đạt được từ mỗi đồng doanh thu. Tỷ lệ EBITDA Margin càng cao, doanh nghiệp càng hiệu quả.

Tính tỷ lệ EBITDA trên tổng tài sản

Tỷ lệ EBITDA trên tổng tài sản (EBITDA/Total Assets) phản ánh khả năng sinh lời của tài sản của doanh nghiệp. Chỉ số này cho biết doanh nghiệp có thể tạo ra bao nhiêu EBITDA từ mỗi đồng tài sản. Tỷ lệ này càng cao, doanh nghiệp càng có khả năng sinh lời tốt.

So sánh EBITDA với các chỉ số tài chính khác

Việc so sánh EBITDA với các chỉ số tài chính khác như lợi nhuận ròng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, v.v. sẽ giúp nhà đầu tư và nhà quản lý có cái nhìn toàn diện hơn về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

So sánh EBITDA với các chỉ số tài chính khác

 1. So sánh với lợi nhuận ròng:
  • Lợi nhuận ròng (Net Income) phản ánh lợi nhuận sau khi trừ đi tất cả các khoản chi phí, bao gồm lãi vay, thuế, khấu hao và amortization.
  • EBITDA loại trừ các khoản chi phí này, do đó thường cao hơn lợi nhuận ròng.
  • Việc so sánh EBITDA và lợi nhuận ròng giúp đánh giá được tác động của các khoản chi phí như lãi vay, thuế, khấu hao lên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 1. So sánh với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh:
  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (Operating Cash Flow) phản ánh khả năng tạo ra tiền mặt từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp.
  • EBITDA và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nhưng không hoàn toàn giống nhau do sự khác biệt trong các khoản mục như thay đổi vốn lưu động, thuế, v.v.
  • Việc so sánh EBITDA và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh giúp đánh giá khả năng tạo ra tiền mặt thực tế của doanh nghiệp.
 1. So sánh với lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT):
  • EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) là lợi nhuận trước thuế và lãi vay, phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • EBITDA khác EBIT ở chỗ không bao gồm chi phí khấu hao và amortization.
  • Việc so sánh EBITDA và EBIT giúp đánh giá tác động của chi phí khấu hao và amortization lên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 1. So sánh với chỉ số nợ/EBITDA:
  • Chỉ số nợ/EBITDA phản ánh khả năng trả nợ của doanh nghiệp, thể hiện số lần EBITDA có thể bù đắp cho khoản nợ của doanh nghiệp.
  • Chỉ số này được sử dụng rộng rãi trong việc đánh giá mức độ rủi ro tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Ứng dụng EBITDA trong lĩnh vực kinh doanh

EBITDA được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh doanh như sau:

 1. Định giá doanh nghiệp:
  • EBITDA được sử dụng để ước tính giá trị doanh nghiệp thông qua các phương pháp định giá như phương pháp so sánh, phương pháp chiết khấu dòng tiền, v.v.
  • Các nhà đầu tư sử dụng EBITDA để đánh giá tiềm năng sinh lời và rủi ro của doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư.
 1. Đánh giá hiệu quả hoạt động:
  • EBITDA được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạtđộng của doanh nghiệp mà không bị ảnh hưởng bởi cấu trúc vốn hay chi phí tài chính.
  • Chỉ số này giúp nhà quản lý đánh giá khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.
 1. Quyết định đầu tư và mua bán công ty:
  • EBITDA là một trong những chỉ số quan trọng được sử dụng trong quá trình đánh giá doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư hoặc mua bán công ty.
  • Nhà đầu tư thường sử dụng EBITDA để đánh giá khả năng sinh lời và định giá công ty một cách chính xác.
 1. Đánh giá hiệu suất vận hành:
  • EBITDA cũng được sử dụng để đánh giá hiệu suất vận hành của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động.
  • Việc so sánh EBITDA giữa các đơn vị hoặc các giai đoạn khác nhau giúp nhà quản lý nhận ra điểm mạnh và yếu để có chiến lược phát triển phù hợp.

Lưu ý khi sử dụng EBITDA

Khi sử dụng EBITDA, cần lưu ý một số điều sau:

 1. Không xem EBITDA như lợi nhuận thực sự:
  • EBITDA không phản ánh lợi nhuận thực sự của doanh nghiệp sau khi tính đến tất cả các khoản chi phí.
  • Để có cái nhìn toàn diện về hiệu quả hoạt động, cần kết hợp EBITDA với các chỉ số tài chính khác.
 1. Cần xem xét cẩn thận khi so sánh giữa các doanh nghiệp:
  • Do các doanh nghiệp có cấu trúc vốn và chi phí khác nhau, việc so sánh EBITDA giữa họ có thể không chính xác.
  • Cần xem xét kỹ lưỡng và điều chỉnh cho các yếu tố khác nhau để có cái nhìn chính xác về hiệu quả hoạt động.
 1. Theo dõi và phân tích kỹ lưỡng:
  • Theo dõi và phân tích diễn biến EBITDA qua các giai đoạn là rất quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
  • Cần kết hợp EBITDA với các chỉ số tài chính khác để có cái nhìn toàn diện và chính xác.

Xu hướng phát triển của EBITDA

EBITDA vẫn là một trong những chỉ số quan trọng được sử dụng rộng rãi trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một số xu hướng phát triển của EBITDA trong tương lai như sau:

 1. Kết hợp với các chỉ số tài chính khác:
  • Xu hướng kết hợp EBITDA với các chỉ số tài chính khác như lợi nhuận ròng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh để đánh giá hiệu quả hoạt động toàn diện hơn.
 1. Phát triển các chỉ số thay thế:
  • Có thể xuất hiện các chỉ số mới thay thế EBITDA để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp một cách chính xác hơn trong bối cảnh thị trường biến đổi.
 1. Tích hợp công nghệ:
  • Sử dụng công nghệ để tự động hóa quá trình tính toán và phân tích EBITDA, giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính chính xác.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin cơ bản về EBITDA, một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Việc hiểu rõ về cấu trúc, phương pháp tính, ưu điểm, nhược điểm, phân tích và ứng dụng của EBITDA sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời, cần lưu ý các điểm quan trọng khi sử dụng EBITDA để tránh sai lầm đánh giá và đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

Đang xem: EBITDA là gì? Cách tính EBITDA trong Báo cáo tài chính