Học Thuyết B.F.Skinner & Phương Pháp Giáo Dục Theo Học Thuyết

bởi: Admin
Học Thuyết B.F.Skinner & Phương Pháp Giáo Dục Theo Học Thuyết

Học thuyết B.F. Skinner, còn được gọi là chủ nghĩa hành vi (Behaviorism), là một trong những trường phái tâm lý học quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của ngành khoa học này. Được hình thành và phát triển bởi nhà tâm lý học người Mỹ B.F. Skinner, học thuyết này đã ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong giáo dục.

Tiểu sử của B.F. Skinner

Quá trình học tập và nghiên cứu của B.F. Skinner

Burrhus Frederic Skinner, thường được gọi là B.F. Skinner, sinh năm 1904 tại Susquehanna, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Ông là con trai của một luật sư và một nhà giáo. Sau khi tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Hamilton, Skinner tiếp tục học lên bằng thạc sĩ và tiến sĩ tâm lý học tại Đại học Harvard.

Trong suốt sự nghiệp nghiên cứu của mình, Skinner đã đóng góp rất nhiều công trình quan trọng cho sự phát triển của ngành tâm lý học. Ông là người sáng lập ra các khái niệm cơ bản của học thuyết hành vi, như tăng cường, phản hồi, chương trình học và lập trình. Những công trình nổi bật của ông bao gồm "Hộp Skinner" (Skinner Box), "Máy dạy học" (Teaching Machine) và "Lý thuyết hành vi" (Behavior Theory).

Những thành tựu và đóng góp của B.F. Skinner

B.F. Skinner được coi là một trong những nhà tâm lý học ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Ông đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của ngành tâm lý học hành vi, đặc biệt là trong lĩnh vực học tập và hành vi. Một số thành tựu chính của Skinner bao gồm:

 • Xây dựng lý thuyết học tập dựa trên các nguyên tắc hành vi như tăng cường, phản hồi và chương trình học.

 • Phát triển "Hộp Skinner" để nghiên cứu hành vi động vật và ứng dụng vào việc huấn luyện động vật.

 • Sáng chế "Máy dạy học" nhằm ứng dụng các nguyên lý của học thuyết hành vi vào giáo dục.

 • Đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện lý thuyết hành vi, trở thành một trong những nhà tâm lý học hàng đầu của trường phái này.

 • Ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, tâm lý lâm sàng, kinh tế học và xã hội học.

Với những đóng góp to lớn, B.F. Skinner được coi là một trong những nhà tâm lý học có ảnh hưởng nhất trong lịch sử, đặc biệt là trong lĩnh vực học tập và hành vi.

Nguyên lý cơ bản của Học thuyết B.F. Skinner

Cơ sở lý thuyết của Học thuyết B.F. Skinner

Học thuyết B.F. Skinner dựa trên những nguyên lý cơ bản sau đây:

 • Hành vi là đối tượng nghiên cứu chính: Thay vì tập trung vào các quá trình tâm lý bên trong như các trường phái trước đó, Skinner cho rằng hành vi bên ngoài của con người và động vật mới là đối tượng nghiên cứu chính của tâm lý học.

 • Hành vi được hình thành bởi các sự kiện môi trường: Theo Skinner, hành vi không phải là kết quả của các quá trình tâm lý bên trong mà là do các sự kiện trong môi trường bên ngoài tác động và định hình.

 • Học tập dựa trên nguyên tắc tăng cường: Quá trình học tập được giải thích thông qua các nguyên tắc tăng cường, trong đó hành vi được tăng cường sẽ được lặp lại nhiều hơn.

 • Hành vi có thể được dự đoán và kiểm soát: Nếu hiểu rõ các yếu tố môi trường tác động đến hành vi, thì hành vi có thể được dự đoán và kiểm soát thông qua việc thay đổi các yếu tố này.

Trên cơ sở những nguyên lý này, Skinner đã xây dựng nên học thuyết hành vi, đề xuất các phương pháp nghiên cứu và ứng dụng cụ thể.

Các khái niệm cơ bản của Học thuyết B.F. Skinner

 • Tăng cường (Reinforcement): Là quá trình tăng cường khả năng lặp lại một hành vi nhất định thông qua việc cung cấp một kích thích tích cực hoặc loại bỏ một kích thích tiêu cực.

 • Phản hồi (Response): Là hành vi cụ thể của cá nhân trong phản ứng với một kích thích từ môi trường.

 • Chương trình học (Schedules of Reinforcement): Là các mô hình cung cấp tăng cường một cách hệ thống để định hình và duy trì hành vi mong muốn.

 • Lập trình (Programmed Instruction): Là phương pháp giáo dục dựa trên các nguyên lý tăng cường, trong đó nội dung được chia thành các bước nhỏ và người học được cung cấp phản hồi ngay lập tức.

 • Máy dạy học (Teaching Machine): Là thiết bị được thiết kế để thực hiện quá trình lập trình, cung cấp các bài học được chia nhỏ và phản hồi ngay lập tức cho người học.

Những khái niệm này đã trở thành nền tảng quan trọng cho việc ứng dụng học thuyết hành vi của Skinner vào các lĩnh vực như giáo dục, huấn luyện và nghiên cứu hành vi.

Phương pháp giáo dục theo Học thuyết B.F. Skinner

Vai trò của giáo viên trong phương pháp giáo dục của Skinner

Trong phương pháp giáo dục dựa trên học thuyết hành vi của Skinner, vai trò của giáo viên được xác định như sau:

Vai trò của giáo viên

Mô tả

Thiết kế môi trường học tập

Giáo viên cần tạo ra một môi trường học tập an toàn, hỗ trợ và khuyến khích học sinh thể hiện hành vi mong muốn.

Xác định mục tiêu và kết quả học tập

Giáo viên phải xác định rõ ràng các mục tiêu và kết quả học tập mong muốn, để từ đó có thể thiết kế chương trình học và phương pháp tăng cường phù hợp.

Cung cấp tăng cường tích cực

Giáo viên cần liên tục quan sát và cung cấp tăng cường tích cực khi học sinh thể hiện hành vi mong muốn, nhằm củng cố và duy trì hành vi đó.

Thiết kế chương trình học

Chương trình học cần được chia thành các bước nhỏ, với mỗi bước đều có tăng cường tích cực để học sinh dễ dàng tiếp thu và hoàn thành.

Đánh giá và điều chỉnh

Giáo viên cần thường xuyên đánh giá kết quả học tập của học sinh và điều chỉnh phương pháp giảng dạy, tăng cường và chương trình học cho phù hợp.

Như vậy, trong phương pháp giáo dục của Skinner, giáo viên đóng vai trò là người thiết kế, điều khiển và quản lý môi trường học tập, nhằm định hình và duy trì các hành vi mong muốn ở học sinh.

Các nguyên tắc giáo dục theo Học thuyết B.F. Skinner

Dựa trên các nguyên lý cơ bản của học thuyết hành vi, Skinner đề xuất một số nguyên tắc giáo dục như sau:

 • Phân chia nội dung học tập thành các bước nhỏ: Nội dung học tập cần được chia nhỏ thành từng bước, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu và đạt được kết quả tích cực.

 • Cung cấp tăng cường tích cực ngay lập tức: Sau mỗi bước hoàn thành, học sinh cần được cung cấp tăng cường tích cực ngay lập tức, giúp củng cố và duy trì hành vi mong muốn.

 • Sử dụng chương trình học có kết cấu: Chương trình học cần được thiết kế một cách hệ thống, với các bước tăng cường và phản hồi được sắp xếp theo một trình tự logic.

 • Tạo điều kiện học tập tích cực: Môi trường học tập cần được thiết kế an toàn, hỗ trợ và khuyến khích học sinh thể hiện hành vi mong muốn.

 • Đánh giá và điều chỉnh liên tục: Giáo viên cần thường xuyên đánh giá kết quả học tập của học sinh và điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp.

Việc áp dụng những nguyên tắc này vào thực tiễn giáo dục sẽ giúp hình thành và duy trì các hành vi học tập mong muốn ở học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Ứng dụng của Học thuyết B.F. Skinner trong thực tiễn

Ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục

Học thuyết hành vi của Skinner đã được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm:

 • Phương pháp dạy học lập trình: Phương pháp này chia nội dung học tập thành các bước nhỏ, cung cấp tăng cường tích cực ngay lập tức và sử dụng các thiết bị như máy dạy học.

 • Thiết kế chương trình học: Các chương trình học được thiết kế dựa trên các nguyên tắc tăng cường, phân chia nội dung thành các bước nhỏ và cung cấp phản hồi kịp thời.

 • Huấn luyện kỹ năng: Các kỹ năng như giao tiếp, lái xe hay vận hành máy móc được huấn luyện thông qua việc chia nhỏ thành các bước và sử dụng tăng cường tích cực.

 • Quản lý hành vi học sinh: Các chiến lược quản lý hành vi như sử dụng tăng cường tích cực, phát hiện và xử lý hành vi vấn đề kịp thời được áp dụng trong trường học.

 • Giáo dục đặc biệt: Học thuyết hành vi được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục đối với những học sinh có nhu cầu đặc biệt, như trẻ tự kỷ hay khuyết tật.

Các ứng dụng này đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hỗ trợ việc hình thành các hành vi mong muốn ở học sinh.

Ứng dụng trong các lĩnh vực khác

Ngoài lĩnh vực giáo dục, học thuyết hành vi của Skinner cũng được ứng dụng trong các lĩnh vực khác, bao gồm:

 • Tâm lý lâm sàng: Trong điều trị các rối loạn tâm lý như rối loạn lo âu, trầm cảm hay nghiện, các phương pháp dựa trên nguyên lý tăng cường được áp dụng hiệu quả.

 • Quản lý và tổ chức: Các nguyên lý của học thuyết hành vi như tăng cường tích cực, lập trình và chương trình học được ứng dụng trong quản lý nhân sự, xây dựng văn hóa tổ chức và tăng cường năng suất lao động.

 • Marketing và quảng cáo: Các kỹ thuật tiếpbước và tăng cường tích cực được áp dụng trong lĩnh vực marketing và quảng cáo để thúc đẩy hành vi mua hàng của khách hàng và xây dựng thương hiệu.

 • Thể thao và huấn luyện: Trong huấn luyện thể thao, việc sử dụng tăng cường tích cực sau mỗi thành công nhỏ giúp củng cố kỹ năng và nâng cao hiệu suất thi đấu.

 • Quản lý hành vi động vật: Học thuyết hành vi của Skinner cũng được áp dụng trong việc huấn luyện và quản lý hành vi của động vật, như huấn luyện chó hay nuôi trồng cá.

Những ứng dụng này cho thấy sức mạnh và linh hoạt của học thuyết hành vi của B.F. Skinner trong việc hình thành và điều chỉnh hành vi ở con người và động vật.

Những tranh luận về Học thuyết B.F. Skinner

Học thuyết hành vi của B.F. Skinner không thiếu những tranh luận và ý kiến trái chiều từ cộng đồng giáo dục và tâm lý học. Dưới đây là một số tranh luận phổ biến về học thuyết này:

 • Criticisms of Behaviorism: Một số người cho rằng học thuyết hành vi của Skinner quá tập trung vào hành vi bên ngoài mà bỏ qua yếu tố tư duy và ý thức của con người.

 • Ethical Concerns: Có tranh luận về việc sử dụng tác nhân tác động để kiểm soát hành vi của con người, liệu việc này có phù hợp với đạo đức và tự do cá nhân hay không.

 • Limitations in Complex Learning: Học thuyết hành vi có thể không áp dụng hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề học tập phức tạp và sâu sắc, như việc khuyến khích sáng tạo và tư duy sâu rộng.

 • Generalization of Findings: Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các kết quả từ nghiên cứu hành vi trên động vật không thể áp dụng trực tiếp vào con người.

Mặc dù có những tranh luận và lo ngại, học thuyết hành vi của B.F. Skinner vẫn đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và tâm lý học, với những ứng dụng và tác động tích cực đối với quá trình học tập và phát triển cá nhân.

Các tác động tích cực và tiêu cực của Học thuyết B.F. Skinner

Học thuyết hành vi của B.F. Skinner đã mang lại nhiều tác động tích cực và tiêu cực đối với giáo dục và xã hội. Dưới đây là một số tác động quan trọng của học thuyết này:

Tác động tích cực:

 • Nâng cao hiệu suất học tập: Áp dụng nguyên lý tăng cường tích cực, học thuyết hành vi giúp nâng cao hiệu suất học tập và đạt được kết quả mong muốn.

 • Hình thành hành vi tích cực: Giúp hình thành và duy trì các hành vi tích cực ở học sinh, từ đó tạo ra môi trường học tập tích cực.

 • Quản lý hành vi hiệu quả: Cung cấp các chiến lược quản lý hành vi giúp giáo viên giải quyết các vấn đề hành vi trong lớp học một cách hiệu quả.

 • Hỗ trợ giáo dục đặc biệt: Đem lại lợi ích lớn cho việc giáo dục đặc biệt, giúp học sinh có nhu cầu đặc biệt phát triển hành vi và kỹ năng một cách hiệu quả.

Tác động tiêu cực:

 • Hạn chế về tự do cá nhân: Việc sử dụng tác nhân tác động để kiểm soát hành vi có thể gây ra hạn chế về tự do cá nhân và đạo đức.

 • Giảm tính sáng tạo: Học thuyết hành vi có thể giảm tính sáng tạo và khả năng tự chủ của học sinh trong quá trình học tập.

 • Không áp dụng cho mọi trường hợp: Có những trường hợp và vấn đề học tập phức tạp mà học thuyết hành vi không áp dụng hiệu quả.

Mặc dù có những tác động tiêu cực, học thuyết hành vi của B.F. Skinner vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng giáo dục và hình thành hành vi tích cực ở học sinh.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Học thuyết B.F. Skinner, một trong những học thuyết quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và tâm lý học. Chúng ta đã đi sâu vào tiểu sử của Skinner, nguyên lý cơ bản của học thuyết, phương pháp giáo dục theo học thuyết này, ứng dụng trong thực tiễn, so sánh với các trường phái khác, tranh luận, tầm ảnh hưởng, tác động tích cực và tiêu cực, nghiên cứu mới nhất và kết luận.


 

Đang xem: Học Thuyết B.F.Skinner & Phương Pháp Giáo Dục Theo Học Thuyết