Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp là gì?

bởi: Admin
Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp là gì?

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN) là loại thuế được áp dụng đối với thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Đây là một trong những loại thuế quan trọng và phổ biến nhất trong hệ thống thuế của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Thuế TNDN là gì?

Thuế TNDN là một loại thuế trực tiếp được áp dụng đối với thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Nó được xác định dựa trên mức lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được trong một kỳ tính thuế nhất định.

Thuế TNDN được xem là một trong những công cụ chính sách tài khóa quan trọng của Nhà nước, nhằm huy động nguồn thu để đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước. Mức thuế suất TNDN được Nhà nước điều chỉnh với mục đích hướng doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.

Vai trò của Thuế TNDN

Thuế TNDN đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thuế của Việt Nam, thể hiện ở các khía cạnh sau:

 1. Huy động nguồn thu cho ngân sách Nhà nước: Thuế TNDN là một trong những nguồn thu chính của ngân sách nhà nước, góp phần đáng kể vào tổng thu ngân sách hàng năm. Nguồn thu này được sử dụng để thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.
 1. Quản lý và điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp: Thông qua việc điều chỉnh mức thuế suất, Nhà nước có thể khuyến khích hoặc hạn chế các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhất định của doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy phát triển những ngành, lĩnh vực ưu tiên.
 1. Phân bổ hiệu quả nguồn lực trong nền kinh tế: Việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực, địa bàn ưu tiên sẽ giúp thu hút các nguồn lực (vốn, công nghệ, lao động) vào những khu vực này, góp phần phân bổ hiệu quả nguồn lực trong nền kinh tế.
 1. Thực hiện công bằng xã hội: Thông qua chính sách thuế, Nhà nước có thể điều tiết, phân phối lại thu nhập giữa các chủ thể trong xã hội, hạn chế các khoảng cách về thu nhập, góp phần thực hiện công bằng xã hội.

Các đối tượng chịu Thuế TNDN

Theo quy định của pháp luật, các đối tượng chịu Thuế TNDN bao gồm:

 1. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, bao gồm:
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn
  • Công ty cổ phần
  • Công ty hợp danh
  • Doanh nghiệp tư nhân
 1. Các tổ chức kinh tế khác, bao gồm:
  • Hợp tác xã
  • Đơn vị sự nghiệp có thu
  • Tổ chức được thành lập và hoạt động theo các Luật khác như: Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, v.v.
 1. Các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh thu lợi nhuận tại Việt Nam, bao gồm:
  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
  • Tổ chức, cá nhân Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, Thuế TNDN là một loại thuế trực tiếp, được áp dụng đối với thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nói trên. Các đối tượng chịu Thuế TNDN phải thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Các loại thu nhập chịu Thuế TNDN

Theo quy định pháp luật, các loại thu nhập chịu Thuế TNDN bao gồm:

 1. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: Đây là loại thu nhập chủ yếu của doanh nghiệp, bao gồm doanh thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản chi phí được trừ.
 1. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư: Các khoản thu nhập này phát sinh từ việc chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc quyền tham gia dự án đầu tư.
 1. Thu nhập từ hoạt động liên doanh, liên kết: Các khoản lợi nhuận phát sinh từ hoạt động liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp.
 1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: Các khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.
 1. Thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản: Các khoản thu nhập từ việc cho thuê tài sản như: nhà, xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, v.v.
 1. Thu nhập khác: Các khoản thu nhập khác như: tiền lãi từ hoạt động cho vay, tiền bản quyền, tiền nhượng quyền thương mại, v.v.

Như vậy, Thuế TNDN được áp dụng đối với tất cả các khoản thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, không phân biệt nguồn gốc hay lĩnh vực hoạt động. Các đối tượng chịu Thuế TNDN phải kê khai, nộp thuế đối với các loại thu nhập nêu trên.

Cơ sở tính Thuế TNDN

Cơ sở tính Thuế TNDN là thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong một kỳ tính thuế nhất định. Cụ thể:

 1. Thu nhập chịu thuế: Là phần thu nhập còn lại sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lệ và các khoản điều chỉnh tăng, giảm thu nhập chịu thuế khác theo quy định của pháp luật.
 1. Kỳ tính thuế: Là 12 tháng liên tục, trừ trường hợp doanh nghiệp mới thành lập hoặc chấm dứt hoạt động trong năm.
 1. Thuế suất: Là tỷ lệ phần trăm (%) áp dụng để tính số tiền thuế TNDN phải nộp. Thuế suất TNDN hiện nay là 20% trên thu nhập chịu thuế.

Như vậy, cơ sở tính Thuế TNDN là thu nhập chịu thuế, được xác định bằng cách trừ các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ từ tổng doanh thu của doanh nghiệp trong một kỳ tính thuế nhất định và áp dụng mức thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế.

Cách tính Thuế TNDN

Để tính số tiền Thuế TNDN phải nộp, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cần thực hiện các bước sau:

 1. Xác định tổng doanh thu:
  • Tổng các khoản doanh thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các khoản thu nhập khác.
 1. Xác định các khoản chi phí được trừ:
  • Chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định, tiền thuê đất, lãi vay, các khoản chi phí hợp lý khác.
 1. Xác định thu nhập chịu thuế:
  • Thu nhập chịu thuế = Tổng doanh thu - Các khoản chi phí được trừ.
 1. Tính số Thuế TNDN phải nộp:
  • Số thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất (20%).

Ví dụ: Doanh nghiệp A có:

 • Tổng doanh thu trong năm: 5.000.000.000 đồng
 • Tổng chi phí hợp lý: 3.500.000.000 đồng Thì:
 • Thu nhập chịu thuế = 5.000.000.000 - 3.500.000.000 = 1.500.000.000 đồng
 • Số Thuế TNDN phải nộp = 1.500.000.000 x 20% = 300.000.000 đồng

Như vậy, doanh nghiệp A phải nộp 300.000.000 đồng tiền Thuế TNDN vào ngân sách nhà nước.

Hệ số khấu trừ thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp

Để xác định thu nhập chịu thuế, ngoài việc trừ các khoản chi phí hợp lý, doanh nghiệp còn được áp dụng các hệ số khấu trừ sau:

 1. Khấu trừ đối với chi phí đào tạo nghề, dạy nghề: Doanh nghiệp được khấu trừ 1,5 lần chi phí thực tế đã chi cho hoạt động đào tạo nghề, dạy nghề.
 1. Khấu trừ đối với chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D): Doanh nghiệp được khấu trừ 1,5 lần chi phí thực tế đã chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển.
 1. Khấu trừ đối với chi phí đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến: Doanh nghiệp được khấu trừ 1,5 lần chi phí đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến.
 1. Khấu trừ đối với chi phí đầu tư vào vùng kinh tế khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Doanh nghiệp được khấu trừ 1,5 lần chi phí đầu tư vào các vùng này.

Việc áp dụng các hệ số khấu trừ trên sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt nghĩa vụ thuế TNDN, từ đó khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động quan trọng như đào tạo nghề, nghiên cứu và phát triển, đầu tư công nghệ tiên tiến, hoạt động tại các vùng khó khăn.

Hệ số khấu trừ đối với cá nhân kinh doanh

Ngoài doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cũng là đối tượng phải nộp Thuế TNDN. Để xác định thu nhập chịu thuế, cá nhân kinh doanh được áp dụng các hệ số khấu trừ sau:

 1. Khấu trừ đối với chi phí đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến: Cá nhân kinh doanh được khấu trừ 1,5 lần chi phí đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến.
 1. Khấu trừ đối với chi phí quảng cáo, marketing: Cá nhân kinh doanh được khấu trừ 1,5 lần chi phí quảng cáo, marketing để tăng cường hoạt động kinh doanh.
 1. Khấu trừ đối với chi phí thuê mặt bằng kinh doanh: Cá nhân kinh doanh được khấu trừ 1,5 lần chi phí thuê mặt bằng kinh doanh để hỗ trợ hoạt động kinh doanh.
 1. Khấu trừ đối với chi phí đào tạo, nâng cao năng lực: Cá nhân kinh doanh được khấu trừ 1,5 lần chi phí đào tạo, nâng cao năng lực để phát triển kinh doanh.

Việc áp dụng các hệ số khấu trừ đối với cá nhân kinh doanh giúp họ giảm bớt nghĩa vụ thuế TNDN, đồng thời khuyến khích việc đầu tư vào các hoạt động quan trọng như quảng cáo, marketing, đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao năng lực để phát triển kinh doanh hiệu quả.

Thời điểm và cách nộp thuế

Thời điểm nộp Thuế TNDN là vào cuối mỗi kỳ tính thuế hàng năm, tức là sau khi kết thúc một năm tài chính. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cần thực hiện các bước sau để nộp thuế:

 1. Kê khai thuế: Doanh nghiệp cần lập báo cáo tài chính, kê khai thuế theo quy định của pháp luật và nộp tại cơ quan thuế địa phương.
 1. Thanh toán thuế: Dựa trên số tiền thuế TNDN đã tính toán, doanh nghiệp cần thanh toán số tiền này vào ngân sách nhà nước thông qua các phương thức thanh toán được quy định.
 1. Báo cáo tài chính: Sau khi nộp thuế, doanh nghiệp cần lập báo cáo tài chính cuối năm và báo cáo tài chính nộp cùng với báo cáo thuế.

Quá trình nộp thuế TNDN đòi hỏi sự chính xác, đúng thời hạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật để tránh vi phạm và tránh bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, phạt tiền từ cơ quan thuế.

Các chế độ ưu đãi khi nộp thuế

Để khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nộp thuế đúng quy định và đóng góp vào ngân sách nhà nước, chính phủ thường áp dụng các chế độ ưu đãi sau:

 1. Chính sách giảm thuế: Áp dụng mức thuế suất thấp hơn cho các ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt quan trọng, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
 1. Chính sách miễn, giảm thuế: Miễn, giảm thuế hoặc tạm nộp thuế đối với các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp hoạt động tại các vùng kinh tế khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 1. Chính sách khuyến khích đầu tư vào nghiên cứu, phát triển: Áp dụng thuế suất thấp hơn đối với các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo.
 1. Chính sách khuyến khích đầu tư vào đào tạo, nâng cao năng lực lao động: Áp dụng thuế suất thấp hơn đối với các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho lao động.

Các chế độ ưu đãi khi nộp thuế giúp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phát triển, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước.

Hệ thống chế tài đối với hành vi vi phạm Luật TNDN

Để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc quản lý thuế TNDN, hệ thống chế tài đối với hành vi vi phạm Luật TNDN được xây dựng và áp dụng. Các biện pháp xử lý hành chính, phạt tiền có thể được áp dụng đối với các trường hợp sau:

 1. Nộp thuế muộn: Do không nộp thuế đúng thời hạn quy định, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có thể bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính và phải nộp phạt tiền.
 1. Khai báo sai lệch: Nếu thông tin khai báo thuế không chính xác, không đầy đủ, doanh nghiệp cũng sẽ bị xử lý và phải chịu hậu quả pháp lý.
 1. Trốn thuế, lừa đảo thuế: Các hành vi trốn thuế, lừa đảo thuế là vi phạm nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hệ thống chế tài đối với hành vi vi phạm Luật TNDN giúp tăng cường sự tuân thủ của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đối với quy định về thuế, đồng thời tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và công bằng.

Một số lưu ý về Thuế TNDN

Trong quá trình nộp thuế TNDN, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cần lưu ý một số điểm sau:

 1. Lập kế hoạch tài chính: Việc lập kế hoạch tài chính cẩn thận giúp doanh nghiệp dự đoán và tính toán số thuế phải nộp một cách chính xác.
 1. Theo dõi quy định pháp luật: Luôn cập nhật và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế TNDN để tránh vi phạm và xử lý hậu quả.
 1. Tính toán thuế chính xác: Việc tính toán số thuế TNDN phải nộp cần được thực hiện đúng quy định, tránh sai sót và thiếu sót.
 1. Sử dụng chính sách ưu đãi: Tận dụng các chính sách ưu đãi của nhà nước để giảm bớt nghĩa vụ thuế TNDN một cách hiệu quả.
 1. Hợp tác với cơ quan thuế: Để giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế TNDN một cách nhanh chóng và chính xác, doanh nghiệp cần hợp tác chặt chẽ với cơ quan thuế địa phương.

Tỉ lệ Thuế TNDN ở Việt Nam

Hiện nay, tỷ lệ thuế TNDN ở Việt Nam là 20% trên thu nhập chịu thuế. Đây là mức thuế tương đối cạnh tranh so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Chính sách thuế TNDN ổn định và dự đoán giúp doanh nghiệp dễ dàng tính toán và lập kế hoạch tài chính.

So sánh Thuế TNDN ở Việt Nam so với thế giới

So với một số quốc gia khác trên thế giới, tỷ lệ thuế TNDN ở Việt Nam ở mức trung bình. Ví dụ, ở Mỹ, tỷ lệ thuế TNDN có thể dao động từ 15% đến 35% tùy thuộc vào mức thu nhập. Ở Singapore, mức thuế TNDN cũng dao động từ 17% đến 22%. Trong khi đó, ở một số quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, tỷ lệ thuế TNDN có thể cao hơn, lên đến 30-33%.

Việc so sánh tỷ lệ thuế TNDN ở Việt Nam với các quốc gia khác giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh về thuế và tạo điều kiện cho quyết định đầu tư, phát triển kinh doanh.

Kết luận

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp là gì?

Trên đây là một số thông tin cơ bản về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN) ở Việt Nam. Qua bài viết, chúng ta đã tìm hiểu về đối tượng chịu thuế, cơ sở tính thuế, cách tính thuế, hệ số khấu trừ đối với người nộp thuế là doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, thời điểm và cách nộp thuế, các chế độ ưu đãi, hệ thống chế tài đối với hành vi vi phạm luật TNDN, một số lưu ý và tỷ lệ thuế TNDN ở Việt Nam.

Việc hiểu rõ về quy định về thuế TNDN không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, đầu tư và phát triển. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho bạn đọc. Xin cảm ơn!

Đang xem: Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp là gì?